top of page

台灣製造吃的到花枝肉金利華花枝丸 , 海中極品 , 香 Q有味 , 享受來自海洋的新鲜與健康 。

金利華花枝丸 Jing Li Hwa Cuttlefish Ball 500g

$19.90Price
    bottom of page